شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
اقاي به اصطلاح دکتر اگاه باش که دختران ما به راحتي حجاب از سر خود برنميدارند
تسبیح دیجیتال
الله اكبر خامنه اي ر
رتبه 0
0 برگزیده
170 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مرداد ماه
vertical_align_top